Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Městys Deblín
Městys Deblín

2013

Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2013

Žádost o poskytnutí informace 106/99  - 1

o poskytnutí informací - název a identifikační číslo subjektu, který pro obec zajišťuje služby v oblasti nakládání s odpady a péče o komunikace a veřejnou zeleň. Jedná se o službu svozu směsného komunálního odpadu, svozu separovaných odpadů (papír, sklo, plasty) svozu objemného odpadu, svozu nebezpečného odpadu, službu zimní a letní údržby komunikací, službu údržby veřejné zeleně a datum vypršení platnosti uzavřených smluv.

Odpověď: Službu svozu směsného komunálního odpadu, svozu separovaných odpadů, svozu objemného odpadu, svozu nebezpečných odpadů poskytují Technické služby, s.r.o. Velká Bíteš, IČ 25594940, smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Zimní a letní údržbu komunikací a údržbu veřejné zeleně provádí Městys Deblin, IČ 00281697, Deblín vlastními zaměstnanci.

Žádost o poskytnutí informace 106/99  - 2

o předložení evidence nemovitostí připojených a nepřipojených na kanalizační siť, doložení výsledků funkce ČOV, množství likvidovaných kalů a místo  jejich uložení, předložení výkazů zaměstnanců, doložení kalkulace nákladů na zimní údržbu, náklady na PHM, opravy a nákup mechanizace a předložení knihy jízd o provozu a nákladech osobního automobilu využívaného pracovníky městyse.

Žádost o poskytnutí informace 106/99  - 3

o předložení uzavřených smluv mezi městysem Deblín a subjekty veřejného sektoru: nájemní smlouva se ZD Deblín na užívání vodojemu a vodního zdroje, nájemní smlouva na pronájem pozemků k zemědělskému využití, nájemní smlouva na pronájem garáží pro uskladnění požární techniky, nájemní smlouva uzavřená s Lesy města Brna na užívání lesních pozemků a nájemní smlouva na pronájem části Obecního domu.

Žádost o poskytnutí informace 106/99  - 4

o zpřístupnění kupních a směnečných smluv uzavřených mezi soukromými občany a městysem Deblín

Odpověď k žádostem č. 2-4: Dne 5.4.2013 se dostavil žadatel a bylo mu umožněno nahlédout do:

 • Smlouvy o pronájmu (vrt,výtlačné potrubí a vodojem) ze dne 29.9.1993
 • Smlouvy č. 114 o pronájmu pozemků  ze dne 28.2.2007
 • Dodatku č. 2 ke sml. č. 114 ze dne 16.3.2010
 • Smlouvy o pronájmu pozemku ze dne 27.9.2010
 • Smlouvy o pronájmu pozemků  ze dne 16.5.2011
 • - Nájemní smlouvy (nebytové prostory – garáž) ze dne 16.12.2008,dodatek č. 1 k nájem. smlouvě ze dne 30.12.2009 a dodatek č. 2 k nájem. smlouvě ze dne 17.9.2010 (vše ZD Deblín)
 • Nájemní smlouvy č. 1/2010   ze dne 10.9.2010 (Lesy města Brna, a.s.)
 • Smlouvy o nájmu nebytových prostor  ze dne 12.3.2007  a dodatku č. 1 ke sml. o nájmu nebytových prostor ze dne 18.12.2007
 • Směnné smlouvy ze dne 13.1.2011
 • Směnné smlouvy ze dne 20.1.2010
 • Kupní smlouvy ze dne 9.9.2009
 • Kupní smlouvy ze dne 21.11.2011
 • Evidence nemovitostí – splašková kanalizace
 • Výsledky analýz v roce 2010, 2011 a 2012 – ČOV
 • Faktury ZD Deblín za odvoz kalů z ČOV v letech 2010, 2011 a 2012 a firmy ENVIRO-EKOANALYTIKA s.r.o  (2012)
 • Faktury za nákup PHM  a posypového materiálu
 • Kalkulace zimní údržby
 • Měsíční výkazy zaměstnanců  za období 6/2012-2/2013

Můžete navštívit:

Městys Deblín