Navigace

Obsah

Historie

BránaDeblín (v nejstarších pramenech také Deblyn, Doblyn, Dobelin, Dobilin) je velmi stará osada. Leží na svazích dvou ramen Deblínského potoka, který po asi sedmi kilometrech klikatění mezi kopci vtéká v Tišnově do řeky Svratky.

Nejstarší písemný pramen, který dokládá osídlení tohoto místa, je z roku 1173. Podle nálezu užitkové keramiky, datované do 10.století, lze však usuzovat i na starší, mladohradištní osídlení. Koncem 12.stol. se začíná na Deblíně vytvářet panský rod, který brzy patřil, spolu s pány z Pernštejna a z Lomnice, k nejvýznamnějším na Tišnovsku. Ve 13.stol. zastával důležité postavení mezi moravskou šlechtou a měl styky i s nejvyšší šlechtou. Dokládá to listina z roku 1234, podle které daroval Ratiboru z Deblína, za služby prokázané královně Konstancii, celé své právo na stříbrných dolech u Deblína její syn Přemysl, markrabě moravský. Z téhož roku je i zakládací listina cisterciáckého ženského kláštera porta coeli v nedalekém Předklášteří. Jako svědek je na ní uveden také Ratibor z Deblína a jeho syn Artléb.

Asi v té době byl také postaven na panském sídle v Deblíně románský kostel. Po několika, během staletí provedených úpravách, mu zůstala od poslední přestavby v polovině 18.stol. až do dneška barokní podoba. Původní kostel byl součástí sídelního kamenného hradu. Po dlouhém úpadku způsobila jeho definitivní zánik třicetiletá válka.

Po vymření pánů z Deblína se majitelem panství stali páni z Lomnice. Poslední majitelé, páni z Boskovic, prodali roku 1466 městečko Deblín s dvorcem a hradem královskému městu Brnu. Roku 1784 byl rozdělen a rozprodán dvaceti, původně německým rodinám, nastěhovaných sem ze severních Čech. Dnes již dávno splynuly se svým okolím. V té době měl Deblín na devadesát obývaných domů, kostel, faru, školu a obecní dům, žilo tam více než 500 lidí. Pošta funguje v Deblíně od roku 1860. V roce 1948 zde žilo ve 250 domech 1176 obyvatel. Charakter obce Deblína je hlavně určován způsobem obživy jeho obyvatel. Dříve to bylo převážné zemědělství, práce v lese, drobná řemesla, obchod a přechodně – létech 20. a 30. hromadné krmení hus a jejich rozvoz a prodej hlavně v Brně. Dnes pracuje v zemědělství mnohem méně lidí. Část jich dojíždí za prací do okolí nebo až do Brna, část podniká soukromě nebo využívá nově vzniklých pracovních příležitostí v místě. Tvář obce dokreslují občané svými zálibami, zájmy a zábavami, kteří se sdružují do spolků, kroužků a podobných organizací. Tak již v roce 1894 se utvořil čtenářský kroužek, jímž založená knihovna funguje dodnes. Byly také sehrány první divadelní hry v Deblíně. Po první světové válce vznikly dva sportovní a vzdělávací spolky- Sokol a Orel Do padesátých, případně šedesátých let sehráli jejich členové velká množství divadelních představení. Ochotnické divadlo bylo svého času velmi rozšířenou, oblíbenou a hodnotnou zábavou lidí téměř v každé větší vesnici. Dnes většina lidí produkty tzv. průmyslu zábavy pouze konzumuje a vlastní schopnosti tvořit si tak ubíjí. Závodní i rekreační sportování, hlavně však fotbal, organizuje už mnoho let Tělocvičná jednota Sokol, nejstarší trvale působící dobrovolná organizace v obci. V posledních desetiletích působí i zájmové spolky jako zahrádkáři, chovatelé, včelaři, nimrodi a od založení rybníka i rybáři. To je stručný výtah z archivních pramenů.

Výčet nejdůležitější informací od roku 1848